Säännöt

HYVINKÄÄN SEUDUN NUMISMAATIKOT ry:n SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Seudun Numismaatikot ry ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä HySN ry,

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää rahojen ja mitalien sekä muiden numismatiikan alaan kuuluvien esineiden tutkijoita ja keräilijöitä sekä edistää numismaattista tiedettä ja Suomen mitalitaidetta.

3 §

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kerhoiltoja, numismaattisia huutokauppoja jäsenistölleen, esitelmätilaisuuksia ja näyttelyjä, voittoa tavoittelematta valmistuttaa mitaleja ansioituneista henkilöistä ja huomattavista tapahtumista, harjoittaa valistustyötä ja julkaisutoimintaa alallaan. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja voi järjestää arpajaisia.

4 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, ainaisjäseniä, nuorisojäseniä, kannattajajäseniä, kirjeenvaihtajajäseniä tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä luonnollisen henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella, johon on liitettävä kahden jäsenen kirjallinen suositus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Varsinainen jäsen voi ilmoittautua ainaisjäseneksi maksamalla 15-kertaisen vuosijäsenmaksun. Varsinaisena jäsenenä kaksikyrnrnentäviisi vuotta yhtäjaksoisesti ollut luonnollinen henkilö vapautuu jäsenmaksuista ja siirtyy ainaisjäseneksi.

Nuorisojäseneksi voi hallitus hyväksyä luonnollisen alle 18-vuotiaan henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella, johon on liitettävä kahden jäsenen kirjallinen suositus. Nuorisojäsenen vuosijäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen vuosijäsenmaksusta. Nuorisojäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi sen kalenterivuoden alusta, jolloin täyttää 19 vuotta. Kannattajajäsenet hyväksyy hallitus. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut numismaatikko.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua erittäin ansioitunut numismaatikko tai muu yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansiokkaasti toiminut henkilö. Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä hallituksen esityksestä umpilipuin äänestämällä; hallituksen esityksen on saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä. Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista. Varsinainen jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä kalenterivuoden päättyessä eronneeksi tai erotetuksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, vaikka on saanut asiasta kirjallisen huomautuksen.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellään erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on menetellyt sen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti tai jäsenelle sopimattomasti. Erottamispäätös on vahvistettava yhdistyksen kokouksessa, jos asianomainen sitä vaatii hallitukselle jätetyssä kirjelmässä 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

5 §

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa pitää sihteeri pöytäkirjaa, jonka myöhempi kokous tai kokouksessa valitut pöytäkirjan tarkastajat tarkistaa. Päätökset yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muuten tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

6 §

Yhdistyksen hallituksen muodostavat kalenterivuodeksi valittava puheenjohtaja sekä 2-4 kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa, ensi kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen siinä järjestyksessä kuin ovat valitut.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja varainhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia ja valita niihin jäsenet.
Hallitus johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa ja taloutta, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee kokouksella esitettävät asiat. Hallituksen jäseneksi ei voida valita nuorisojäsentä

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava 15. päivään helmikuuta mennessä tilintarkastajille, joiden on helmikuun loppuun mennessä annettava lausunto suorittamastaan tarkastuksesta.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Tässä kokouksessa:

 • esitetään hallituksen kertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto edelliseltä kalenterivuodelta;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistyksen vaalikokous pidetään marras- joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja;
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalla;
 • valitaan seuraavaksi tilikaudeksi 1-2 tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja(t);
 • valitaan edustaja(t) ja heille varaedustaja(t) seuraavan kalenterivuoden Suomen
  Numismaatikkoliitto ry:n liittokokouksiin
 • määrätään varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten jäsenmaksu seuraavaksi
  kalenterivuodeksi;
 • vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Yhdistyksen kokouksista ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan jäsenille kiertokirjein, kirjeellisesti, kutsukortein tai sanomalehti-ilmoituksin vähintään 7 päivää aikaisemmin. Hallituksen kokouksista ilmoitetaan kokouskutsuin vähintään 5 päivää aikaisemmin. Kutsut voidaan lähettää myös sähköpostin välityksellä, jos hallitus järjestäytymiskokouksessaan niin päättää.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, yksi ääni. Valtakirjalla toisen puolesta äänestäminen ei ole sallittua. Alle 15-vuotiaalla nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta. Kokous on kutsuttava koolle myös, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää, tällöin kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

12 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa ja ne on vahvistettava aikaisintaan 3 viikon kuluttua pidettävässä seuraavassa kokouksessa. Muutosasia on kokouskutsussa mainittava. Muutos katsotaan hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Samassa järjestyksessä on tehtävä yhdistyksen purkamispäätös.

13 §

Jos yhdistys purkautuu tai sen toiminta lakkautetaan, sen varat ja omaisuus luovutetaan jollekin oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii numismaattisten tarkoitusperien hyväksi.

Hyväksytty 30.10.2002 Patentti- ja rekisterihallitus